ก.อุตฯ ตั้งเป้า 5 ปีมีโรงงานสีเขียว 70,000 โรง

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างสถานประกอบการสีเขียว มอบรางวัล 212 โรงงาน ตั้งเป้าอีก 5 ปีมีโรงงานสีเขียวไม่ต่ำกว่า 70,000 โรง

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานผู้มอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ปีที่ 7 มีสถานประกอบการผ่านการรับรองเข้ารับรางวัล 212 โรงงาน แบ่งเป็นสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 จำนวน 189 โรง และจากระดับ 4 เป็นระดับ 5 จำนวน 23 โรง โดยระบุว่าปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59-ก.ย.60) มีสถานประกอบการสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวถึง 2,218 โรง สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1,000 โรง สำหรับปีงบประมาณ 2561 กรมโรงงานฯ ตั้งเป้าสถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 1,500 โรง โดยเน้นผลักดันอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)

ส่วนผลการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวตั้งแต่ปีงบ 2554 จนถึงปีงบ 2560 มีสถานประกอบการผ่านการรับรอง 31,324 ราย แบ่งเป็นระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว 19,312 ราย ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว 6,382 ราย ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 5,309 ราย ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว 285 ราย และระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว 36 ราย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าจะมีโรงงานที่ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวถึง 70,000 โรง

สำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นโครงการ Green Industry ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการริเริ่มหลังการประชุม Green Industry ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพื่อให้มีการนำมาปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรม อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึงอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งอยู่บนแนวคิดความสมัครใจของสถานประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ระดับ.-สำนักข่าวไทย