เปิดกรุ 150 ภาพประวัติศาสตร์ “ฟิล์มกระจก” ฉลองมรดกความทรงจำโลก ชมฟรี 25 พ.ค.-28 ก.ค.

พระบรมวงศานุวงศ์รุ่นเล็กถ่ายภาพหมู่ร่วมกันข้างเรือนต้น พระราชวังดุสิต ประมาณพุทธศักราช 2447 ถึงต้นพุทธศักราช 2448 (จากซ้ายไปขวา) หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย หม่อมเจ้าไศลทอง ทองใหญ่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

กรมศิลป์ คัดเลือกภาพประวัติศาสตร์ 150 ภาพ ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก ปี 2560 จัดนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก”

กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม -28 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ฟิล์มกระจก 35,427 ภาพ และภาพต้นฉบับ 50,000 ภาพได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโก ปี 2560 โดยครั้งนี้ได้คัดเลือกภาพกว่า 150 ภาพ อัดขยายใหญ่มาจัดนิทรรศการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้ชม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศให้ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ในฐานะที่เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมที่ได้บันทึกลงบนแผ่นฟิล์มที่ใช้กระจกเป็นตัวบันทึกภาพก่อนที่จะมีการใช้แผ่นฟิล์มเซลลูลอยด์ ประกอบด้วยฟิล์มกระจกที่ได้ถ่ายทำในยุคสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นการบันทึกภาพบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ในยุคนั้น ผ่านมุมมองของผู้ถ่ายภาพ โดยเฉพาะภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ดังนั้น เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายจากฟิล์มกระจกซึ่งเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ของชาติให้ประชาชนได้ศึกษา เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว จึงได้คัดเลือกภาพมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 8 หัวเรื่อง ได้แก่ 1. มองสยามผ่านฟิล์มกระจก นำเสนอการถ่ายภาพตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา 2. สัญลักษณ์ของชาติ นำเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ช้างไทยและศาลาไทย 3. พระราชพิธี พิธี และเหตุการณ์สำคัญ อาทิ ภาพที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีโสกัณต์ พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า พระราชพิธีจรดพระนังแรกนาขวัญ 4. การพัฒนาประเทศ นำเสนอภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกนำเข้ามาใช้ในบ้านเมือง

5. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาทิ ภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย การเดินทาง การประกอบอาชีพ การค้าขาย การแต่งกายของบุรุษและสตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ 6. อาคารสถานที่ นำเสนอภาพเกี่ยวกับโบราณสถาน วัด อาคารสถานที่ สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยนั้น 7. บุคคล นำเสนอภาพบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อสังคมสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5 และ 8. สยามกับสังคมโลก นำเสนอภาพการเสด็จประพาสต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนา การอวดภาพจากนักสะสมและบุคคลที่มีชื่อเสียง การจำหน่ายของที่ระลึก การสาธิตการทำฟิล์มกระจกและการถ่ายภาพด้วยฟิล์มกระจก และร่วมถ่ายภาพย้อยยุคกับ “ฉายานิติกร” ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 022811599 ต่อ 222

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์